Credo in unum sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam
Wierzę w jeden świety,powszechny i apostolski Kościół.

wyznanie wiary

Środa, 15 sierpnia 2018 r.

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Julianny, Marii, Napoleona, Stefana Czytania z Pisma Świętego: Ap 11,19a;12,1.3-6a.10ab; Ps 45,7.10-12.14-15; 1 Kor 15,20-26; Łk 1,39-56 A Maryja wybrała się w tym czasie i wyruszyła z pośpiechem w góry do pewnego miasta [przynależącego do pokolenia] Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. A gdy pozdrowienie Maryi usłyszała Elżbieta, poruszyło się dziecię w jej łonie, ona zaś, napełniona Duchem Świętym, zawołała w uniesieniu wielkim. Jesteś błogosławiona wśród niewiast, błogosławiony także owoc twojego łona. Skądże mi to [szczęście], że oto sama Matka Pana mojego przychodzi do mnie? Gdy tylko zabrzmiał w uszach moich głos twojego pozdrowienia, poruszyło się radośnie dziecię w moim łonie. O, błogosławiona jesteś za to, żeś uwierzyła w spełnienie się wszystkiego, co Pan ci powiedział. A Maryja odrzekła: Uwielbia dusza moja Pana i duch mój rozradował się w Bogu, Zbawicielu moim, bo wejrzał na małość sługi swojej. Oto teraz będą mnie nazywać błogosławioną wszystkie narody. Bo wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny i święte jest imię Jego. Jego miłosierdzie zaś z pokole–nia na pokolenie względem tych, którzy się Go boją. Ramieniem swoim moc okazał, rozproszył tych, co się wynosili w swym sercu. Możnych usunął z ich tronów,a pokornych wywyższył. Głodnych napełnił dobrami,bogaczy zaś z niczym odprawił. Wejrzał na Izraela, swego sługę, przypominając [dawne] miłosierdzie swoje, jak to powiedział ojcom naszym o Abrahamie i o potomstwie jego na wieki. I pozostała z nią Maryja około trzech miesięcy, a potem wróciła do swego domu.

Biblia Warszawsko-Praska, Łk 1,39-56

Kościół w Indiach przyjmuje nową politykę wobec dalitów


Kościół w Indiach przyjął nową politykę wobec dalitów

W poniedziałek indyjski Kościół katolicki oficjalnie ogłosił dokument programowy w sprawie tworzenia prawdziwie integracyjnego społeczeństwa jako imperatywu etycznego. Konferencja Biskupów Indyjskich (CBCI) zainicjowała nowe dziłania na rzecz integracji, wspierania i rozwoju dalitów (zwanych też niedotykalnymi), czyli najbiedniejszej i zmarginalizowanej warstwy społecznej.

Dokument został przedstawiony przez kardynała Baseliosa Cleemisa, przewodniczącego Konferencji Biskupów biskupa Theodora Mascarenhasa, sekretarza generalnego Konferencji arcybiskupa Kuriakose Bharanikulangara i innych dygnitarzy. Wyjaśniono, że nowa polityka ma stanowić nowy krok na drodze do „zniesienia praktyki niedotykalności i dyskryminacji kastowej na wszystkich poziomach, do poprawy warunków życia dalitów, a zwłaszcza ma na celu udzielanie pomocy chrześcijańskim dalitom szukającym ochrony konstytucyjnej i sprawiedliwości ze strony państwa”.
„Kościół katolicki od lat działa na rzecz rozwoju dalitów realizując programy rozwoju społecznego i oświaty. Wprowadzając nową politykę wobec dalitów w Indiach, Kościół pragnie poświęcić się ich sprawie w bardziej systemowy sposób” – powiedział agencji Fides sekretarz biura CBCI ks. Zackarias Devasagayaraj, odpowiedzialny za opiekę duszpasterską nad dalitami. „Mamy nadzieję, że ta nowa polityka odmieni życie wielu grup dalitów należących do Kościoła katolickiego. Pragniemy odkryć przed społeczeństwem obywatelskim nowe horyzonty myślenia i nowy sposób postrzegania ludzi biednych i marginalizowanych właśnie tak jak dalitowie” – dodał.
Liczący 44 strony dokument zatytułowany „Polityka na rzecz upodmiotowienia dalitów należących do Kościoła katolickiego w Indiach” apeluje do 171 diecezji o przedstawienie w ciągu najbliższego roku krótko- i długoterminowych planów zmierzających do zaprzestania wszelkich przejawów dyskryminacji chrześcijańskich dalitów. „Gdziekolwiek występuje podwójne traktowanie na tle dyskryminacji kastowej, to praktyki takie należy zwalczać. Brak skutecznej realizacji tego założenia pociągnie za sobą surowe konsekwencje ze strony odpowiednich władz kościelnych” – stwierdza dokument.
W wywiadzie dla „The Indian Express”, kardynał Cleemis powiedział: „Jest to posunięcie rewolucyjne. Przyznajemy, że chodzi o grzech ciężki, poważną sprawę i problem. Jest to grzech wobec ducha chrześcijaństwa. Ta inicjatywa stanowi krok w kierunku zakończenia praktyki dyskryminacji w Kościele. Jest to przesłanie, a zarazem introspekcja”.Krytykując postanowienie Sądu Najwyższego, który stwierdził brak dowodów na to, iż chrześcijańscy dalitowie są wykluczeni społecznie i ekonomicznie tak samo jak hinduscy dalitowie, którzy się nawrócili, dokument podkreśla, że stanowisko to jest sprzeczne z art. 15 (1) konstytucji, który zabrania dyskryminacji na tle religijnym.W dalszej części dokumentu Konferencja Biskupów zwraca się do wszystkich diecezji o zniesienie „wszelkich praktyk niedotykalności, dyskryminacji i wykluczenia, zwłaszcza w miejscach kultu i na cmentarzach”. Zobowiązuje też diecezje do poświęcenia szczególnej uwagi awansowi społecznemu chrześcijańskich dalitów na wszystkich poziomach, zapewniając im także stosowną reprezentację w strukturach kościelnych i udział ich kobiet w organach decyzyjnych. Dokument przyznaje, że już dziś widać pewne pozytywne zmiany i „powszechniejszą akceptację dla praw i godności dalitów, przynajmniej na poziomie ideologicznym i teoretycznym” dzięki różnym działaniom podejmowanym w tym kierunku przez Kościół i samych dalitów. W rozmowie z agencją informacyjną Fides działacz społeczny i szef Forum Akcji Społecznej Orisa ks. Ajaya Kumar Singh powiedział: „Jest to historyczna inicjatywa kościoła indyjskiego. To kamień milowy na drodze do rozwiązania problemu dalitów w Indiach. Dalitowie stanowią blisko 65% katolickiej ludności Indii. Polityka ułatwiająca im integrację ze wszystkimi sferami społecznymi i godne życie jest wprost nieodzowna. „Wierzę, że dzięki temu dalitom uda się odzyskać należne im miejsce w społeczeństwie. Żywimy głęboką nadzieję na zakończenie praktyk kastowych w Kościele i całym społeczeństwie. Dokument ten jest drogowskazem dla społeczeństwa” – dodał. Mieszkający w Indiach dalici, którzy często padają ofiarą prześladowań, należą do dawnej kasty „niedotykalnych” występującej w indyjskim systemie kastowym. Szacuje się, że ponad połowa z 25 milionów chrześcijan w Indiach to właśnie dalitowie.

KONTAKT

Wyślij wiadomość, jeśli masz ciekawą informację i chcesz się nią z nami podzielić...

Dalej »